Nuostatai


PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu
Nr. B1-218

MOLĖTŲ RAJONO UGNIAGESIŲ TARNYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Molėtų rajono ugniagesių tarnyba (toliau - tarnyba) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, gesinanti gaisrus, gelbstinti žmones ir turtą gaisro vietoje, atliekanti pirminius gelbėjimo darbus ekstremalių situacijų židiniuose, skatinanti laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių.

2. Tarnyba yra išlaikoma iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybei funkcijai (priešgaisrinė sauga) vykdyti bei rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

3. Tarnybos pasirengimą gesinti gaisrus, vykdyti gelbėjimo darbus kontroliuoja Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Molėtų padalinio vadovas nustato pajėgų iškvietimo, sutelkimo bei sąveikos tvarką likviduojant ekstremalias situacijas rajone.

4. Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas pasirinktuose Lietuvos Respublikos bankuose ir įstaigos nuostatus.

5. Tarnybos veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

5.1. priešgaisrinių tarnybų veikla, klasė 84.25;

5.2. kitas, niekur nepriskirtas švietimas 85.59.

6. Tarnybos veikla neterminuota.

7. Tarnybos kodas Juridinių asmenų registre 167597190. Tarnybos adresas: Statybininkų g. 8, 33111 Molėtai. Įstaigos duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

8. Tarnyba turi struktūrinius padalinius – ugniagesių komandas, kurios neturi juridinio asmens statuso.

9. Struktūriniai padaliniai:

9.1. Alantos ugniagesių komanda, adresas – Dariaus ir Girėno g. 9A, Alanta, Molėtų rajonas;

9.2. Giedraičių ugniagesių komanda, adresas – Pašilės viensėdis 1A, Giedraičių seniūnija, Molėtų rajonas;

9.3. Inturkės ugniagesių komanda, adresas – Paplūdimio g. 9, Inturkė, Molėtų rajonas;

9.4. Joniškio ugniagesių komanda, adresas – Kaštonų g. 18, Joniškis, Molėtų rajonas;

9.5. Skudutiškio ugniagesių komanda, adresas – Kaštonų g. 23, Skudutiškis, Molėtų rajonas.

II. SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR JOS KOMPETENCIJA

10. Molėtų rajono ugniagesių tarnyba yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėjas ir savininkas – Molėtų rajono savivaldybė (toliau – Savininkas). Savininko adresas: Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Molėtų rajono savivaldybės taryba.

11. Molėtų rajono savivaldybės tarybos, kaip savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija:

11.1. tvirtina tarnybos nuostatus;

11.2. priima sprendimą dėl tarnybos buveinės pakeitimo;

11.3. priima sprendimą dėl tarnybos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

11.4. priima sprendimą dėl tarnybos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

11.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

11.6. sprendžia kitus Biudžetinių įstaigų, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

12. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu.

III. TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

13. Pagrindinis Tarnybos veiklos tikslas – išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką nuo ekstremalių įvykių ir situacijų poveikio.

14. Tarnyba vykdo šias funkcijas:

14.1. gesina gaisrus, atlieka pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus;

14.2. vykdo visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje ir remdamasi gaisrų analize dalyvauja Molėtų rajono savivaldybės skelbiamose priešgaisrinės saugos programose;

14.3. organizuoja Tarnybos darbuotojų taktines pratybas bei užsiėmimus;

14.4. saugo įvairių nuosavybės formų turtą nuo gaisrų, vykdo pirminius gelbėjimo ir civilinės saugos darbus stichinių nelaimių, katastrofų, gamybinių avarijų ir nelaimingų atsitikimų metu, teikia pagalbą rajono organizacijoms ir gyventojams ekstremalių situacijų atvejais, vadovauja gaisro gesinimo darbams, kol atvyksta valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos;

14.5. bendradarbiauja su Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniais, Molėtų rajono seniūnijomis, Molėtų rajono savivaldybės administracija, kitomis rajono įstaigomis ir įmonėmis spręsdama priešgaisrinės saugos klausimus;

14.6. organizuoja ir kontroliuoja profesinio saugumo veiklą, darbų ir priešgaisrinę saugą ugniagesių komandose;

14.7. atlieka savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas (įsigalioja nuo 2016-01-01):

14.7.1. priima nustatyta tvarka asmenis į savanorius ugniagesius, taip pat išbraukia iš savanorių ugniagesių sąrašo, tvarko savanorių ugniagesių ir jų sugaišto laiko, atliekant rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse numatytą veiklą, apskaitą, išduoda savanorio ugniagesio pažymėjimą ir atpažinimo ženklą;

14.7.2. organizuoja ir (ar) vykdo savanorių ugniagesių mokymą ir kvalifikacijos tobulinimo kursus (mokymus ir (ar) pratybas) nustatyto lygio kompetencijai ir bendrajam fiziniam parengimui įgyti ir palaikyti;

14.7.3. draudžia savanorius ugniagesius (jų sveikatą ir gyvybę) draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, moka jiems atlyginimą už rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse numatytos veiklos atlikimą, taip pat kompensuoja su jų savanoriška veikla susijusias išlaidas, organizuoja periodinius savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinimo darbuose, sveikatos patikrinimus;

14.7.4. nustato vietoves, kuriose savanoriai ugniagesiai atliks savo veiklą, aprūpina jų veiklai atlikti reikalingomis priemonėmis, darbo apranga;

14.7.5. pasitelkia savanorius ugniagesius kilus gaisrui ar prireikus vykdyti gelbėjimo darbus, sudaro sąlygas vykdyti kitus jų uždavinius;

14.7.6. bendrauja su įmonių, įstaigų ir organizacijų, kuriose dirba, mokosi ar studijuoja savanoriai ugniagesiai, vadovais ir jų įgaliotais asmenimis dėl klausimų, susijusių su savanorių ugniagesių veikla ir garantijomis.

IV. TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

15. Tarnybos teisės:

15.1. užsiimti veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir netrukdančia vykdyti tarnybos funkcijų ir uždavinių, turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

15.2. reikalauti iš savininko sudaryti reikiamas darbo sąlygas tarnybos funkcijoms ir uždaviniams vykdyti;

15.3. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti bendradarbiavimo sutartis su įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis ir kitomis institucijomis;

15.4. sudaryti savanoriškos veiklos sutartis su ugniagesiais savanoriais (įsigalioja nuo 2016-01-01);

15.5. sudaryti ūkines sutartis, prisiimti įsipareigojimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui, kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams, steigėjo sprendimams, mero potvarkiams, administracijos direktoriaus įsakymams.

16. Tarnybos pareigos:

16.1. naudoti iš Savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tarnybos nuostatuose nurodytiems uždaviniams vykdyti ir pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programų sąmatas;

16.2. užtikrinti tarnybos darbuotojams ir savanoriams ugniagesiams saugias darbo sąlygas;

16.3. priimti nustatyta tvarka asmenis į savanorius ugniagesius ir (ar) išbraukti iš savanorių ugniagesių sąrašo (įsigalioja nuo 2016-01-01);

16.4. teikti savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms įstatymų nustatytoms institucijoms veiklos ataskaitas;

16.5. atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius galiojantiems teisės aktams.

V. DARBO ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

17. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį į pareigas priima savivaldybės meras konkurso būdu ir atleidžia iš pareigų savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Tarnybos direktorius yra vienasmenis įstaigos valdymo organas.

19. Tarnybos direktoriaus pareiginius nuostatus tvirtina Molėtų rajono savivaldybės meras.

20. Didžiausią leistiną tarnybos pareigybių skaičių nustato savivaldybės taryba.

21. Tarnybos direktorius:

21.1. organizuoti tarnybos darbą, kad būtų įgyvendinami tarnybos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

21.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir tarnybos nuostatų;

21.3. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

21.4. priima į darbą ir atleidžia iš darbo tarnybos darbuotojus, nustato pareigybių koeficientus, skiria darbuotojams drausmines nuobaudas ir paskatinimus Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

21.5. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

21.6. kasmet atsiskaito už savo veiklą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

21.7. tvirtina tarnybos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

21.8. tvirtina darbuotojų pareiginius nuostatus, vidaus darbo taisykles ir instrukcijas;

21.9. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus;

21.10. tarnybos vardu sudaro sutartis su fiziniais ar juridiniais asmenimis tarnybos veiklos klausimais, pasirašo dokumentus ir įgalioja asmenis vykdyti tarnybos direktoriaus funkcijas;

21.11. organizuoja ir atsako už įstaigos buhalterinės apskaitos organizavimą, finansinės atskaitomybės pateikimą;

21.12. nustato tarnybos darbuotojų atsakomybę už ūkinių operacijų atlikimą, jų įforminimą, taip pat buhalterinei apskaitai ir kontrolei reikalingų dokumentų perdavimą apskaitą tvarkantiems darbuotojams;

21.13. sudaro sąlygas tobulinti buhalterinės apskaitos sistemą, įsigyti kompiuterines programas ir kitas priemones apskaitai tvarkyti, kelti apskaitą atliekančių darbuotojų kvalifikaciją;

21.14. užtikrina, kad numatomi priimti sprendimai dėl valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, taip pat dėl įsipareigojimų tretiems asmenims pagal kompetenciją būtų derinami su darbuotoju, atsakingu už išankstinę finansų kontrolę;

21.15. organizuoja tarnybos finansų kontrolės taisyklių rengimą ir jas tvirtina;

21.16. vykdo arba įgalioja kitą asmenį vykdyti paskesniąją finansų kontrolę;

21.17. organizuoja tarnybos metinės programų sąmatos sudarymą ir ją tvirtina;

21.18. organizuoja materialinių vertybių apskaitą ir atsako už jų priežiūrą (saugumą);

21.19. teisės aktų nustatyta tvarka priima kitus sprendimus, susijusius su buhalterinės apskaitos organizavimu.

VI. PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS

22. Tarnybos darbuotojų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų tvarka ir sąlygos, darbo užmokestis nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

VII. ATSAKOMYBĖ

23. Tarnybos direktorius atsako už visą tarnybos veiklą ir jos rezultatus.

24. Tarnybos dirbantiesiems, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skiriamos drausminės nuobaudos.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Tarnybos nuostatus tvirtina, keičia ir papildo Molėtų rajono savivaldybės taryba, kaip tarnybos teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Tarnybos nuostatai keičiami ir papildomi Molėtų rajono savivaldybės tarybos arba tarnybos direktoriaus (pateikiamas motyvuotas prašymas) iniciatyva.

26. Šaltinis, kuriame skelbiami vieši pranešimai – Molėtų krašto laikraštis „Vilnis“.

27. Tarnyba teikia informaciją visuomenei apie veiklą įstaigos internetiniame tinklapyje www.moleturut.istaiga.lt 

Puslapis "Nuostatai" atnaujintas 2017-10-31